Inleiding

De Stichting Wakka Foundation is op 10 mei 2017 opgericht. Het project Wakka bestaat al sedert 2009 en was ondergebracht bij de Stichting Dordrecht-Bamenda (Stedenband). Na een bestuurswisseling is besloten dat het project Wakka beter tot zijn recht komt als een aparte stichting.

De Stichting Wakka Foundation heeft de ANBI-erkenning gekregen.

Beleid en strategie

De Stichting Wakka Foundation heeft tot doel het op allerlei wijze ondersteunen van moeders met kinderen c.q. jongeren met beperkingen. In 2009 is een plan gemaakt om een tehuis, tevens advies- en trainingscentrum voor meervoudig beperkte kinderen op te zetten. Door diverse omstandigheden, waaronder een geschil over het eigendomsrecht van het land en problemen met de exploitatie is het gebouw slechts voor driekwart af. Daar het landprobleem binnenkort is opgelost is de Stichting Wakka Foundation voornemens het gebouw af te maken. De Traditional Council van Bali-Njonga zoekt er nu een doelgerichte bestemming voor in de vorm van een zelfstandige NGO.

De Stichting Wakka Foundation ondersteunt tevens een non- profit NGO MOGGA genaamd, in 2015 opgericht door moeders met meervoudig beperkte kinderen in Bamenda en Bali-Njonga. Het doel van deze groep is elkaar bij te staan en het welzijn van deze kinderen te bevorderen. Deze moeders staan er alleen voor daar in bijna alle gevallen de vader zich terugtrekt.

Doelgroep in het algemeen

Moeders met kinderen c.q. jongeren met handicaps, mentaal en/of fysiek, die hulp nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.

Activiteiten en werkzaamheden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van informatie en advies. De Stichting stimuleert moeders hun kinderen met fysieke handicaps te laten onderzoeken bij het Revalidatiecentrum Sajocah in Bafut en een evt. operatie in het hospitaal in Njinikom mogelijk te maken. De Stichting kan in de kosten daarvoor bijdragen.

b. het verschaffen van gelden. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van hulpmiddelen, zoals een aangepaste rolstoel.

c. in het algemeen het verlenen van financiële ondersteuning. Door het Wakka-gebouw voor een NGO geschikt te maken. Het ter beschikking stellen van o.a. micro-kredieten voor het opzetten van projecten, bijvoorbeeld de door de NGO MOGGA opgezette projecten: het opfokken van jonge dieren, zoals kuikens en cane-rats voor de verkoop. De kinderen c.q. jongeren kunnen daarbij een taak toebedeeld krijgen.

Door het geven van hulp aan meervoudig beperkte kinderen c.q. jongeren bevorderen dat deze groep meer zichtbaar wordt bij de bevolking en overheidsinstanties, zodat ze een plek krijgen in de samenleving.
Uit bijgeloof wordt een handicap veelal gezien als een straf van de goden en de persoon zelf als een tovenaar of heks.

De gelden worden bijeengebracht door bijdragen van vaste donateurs en sponsors; door fondsenwervende activiteiten; het organiseren van markten, waarbij producten en kunstvoorwerpen worden verkocht en door diverse ad hoc acties, zoals bijv. flessenbonnen actie. Tevens is er een maandelijkse kassabonnenactie van de Jumbo, waarbij de Jumbo een 0,5% van de totale waarde van de gespaarde kassabonnen naar de stichting overmaakt.

Aanvulling op beleidsplan 2017-2021:
BELEIDSPLAN STICHTING WAKKA FOUNDATON 2022-2023.

Doel:


In het algemeen: het op allerlei wijze ondersteunen van gezinnen met kinderen c.q. jongeren met
een fysieke/en of mentale beperking. Onder meer door:
– het geven van informatie en advies
– het verlenen van financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van
micro-kredieten voor het opzetten van projecten
– het verschaffen van gelden voor hulpmiddelen, zoals een aangepaste rolstoel
– door het geven van hulp aan kinderen c.q. jongeren met een beperking bevorderen dat deze
groep meer zichtbaar wordt bij de bevolking en overheidsinstanties, zodat ze een plek in
de samenleving krijgen.
Uit bijgeloof wordt een handicap veelal gezien als een straf van de goden en de persoon
zelf als een tovenaar of heks.
In het gebouw van het ABII ziekenhuis in Bamenda is een ruimte geschikt gemaakt voor een
advies- en trainingscentrum voor kinderen met een beperking.
Het is bedoeling dit in de loop van 2022 in gebruik te nemen. Door de Covid-19 pandemie
is dit uitgesteld.

Samenwerking:

In 2019 is een samenwerking gestart met dr. Patrick Okwen met zijn NGO e-BASE Africa
(Effective Basic Services Africa). Zijn team bestaat uit 7 jongeren die in verschillende richtingen
zijn afgestudeerd, zoals gezondheidszorg, management, voeding, landbouw, social affairs, economie
en IT. Het team wil het bewustzijn voor de behoeften en de rechten van personen met een handicap
vergroten door middel van een innovatieve familie- en gemeenschapsaanpak, gekoppeld aan
suggesties van de familie.
Aanpak verbetering levensomstandigheden van families met een kind met een beperking:
Na een literatuurstudie en gesprekken met betrokken ministeries en organisaties in de
gehandicaptenzorg, zijn workshops georganiseerd voor gezondheidswerkers en bijeenkomsten
belegd voor families met een kind met een beperking.
Uit al deze gegevens is een zgn. Toolkit samengesteld in lijn met de WHO CBR richtlijnen. Een
praktisch evidence-based middel om de noden en de rechten te identificeren. Het is ontwikkeld voor
families en gemeenschappen met mensen met een handicap door het e-BASE Africa met steun van
de Stichting Wakka Foundation.
Vervolgens wordt het uitgetest als een App op de mobiele telefoon bij 30 gezinnen en in 30
gemeenschappen waar mensen met een beperking wonen in de regio Bamenda, Kameroen.
De testfase duurt 2 jaar tot augustus 2022. In deze periode bezoeken speciaal daarvoor getrainde
gezondheidswerkers de families in eenmaal per maand.. De gegevens voortkomend uit de Toolkit,
zoals familie-geschiedenis, levensomstandigheden, geestelijke gezondheid, voorkomende handicaps,
worden tijdens de huisbezoeken ingevuld en direct naar het e-BASE team verzonden voor
verwerking.In juli 2022 zal worden bezien of het project kan worden voortgezet.
Dit is afhankelijk van de resultaten.

Gelden:

De gelden worden bijgebracht door bijdragen van vaste donateurs en sponsors,
door fondsenwervende activiteiten, het organiseren van markten waarbij producten en
kunstvoorwerpen worden verkocht en door ad hoc acties.

Verdere plannen:

Solarlampen en solar-kookpotten:
Het plan is het aantal kookpotten en lampen op zonne-energie voor gezinnen uit te breiden.
Er wordt samen met het World Solar Fund en het Green Climate Fund gezocht naar mogelijkheden
om dit project op te schalen.
Uitbreiding van het alfabetiseringsproject voor vrouwen en meisjes:
De Fulani’s (een herdersvolk dat niet meer mag rondtrekken) wonen op de heuvels rondom
Bamenda. Een groep heeft solar-kookpotten ontvangen. Met zo’n kookpot kunnen maaltijden veel
sneller worden bereid en hoeft er geen hout te worden gezocht. Dat levert hen tijd op voor het
volgen van lessen in lezen, schrijven en rekenen. De mannen zijn geen analfabeet. Zij volgen de
Koranschool.
Het levert tevens gezondheidswinst op. Er is sprake van minder COPD klachten en brandwonden
dan bij het koken op een drie-steens vuurtje.

Ziektekostenverzekering:

Bezien wordt of meer gezinnen kunnen worden voorzien van een ziektekostenverzekering.
Door het uitvoeren van economische activiteiten kan er mogelijk geld voor worden gereserveerd.
Het Born Fyne (Veilige Geboorte) project uitbreiden.
Meer solar-lamp adapter (evt. in bruikleen) voor mobiele telefoons aanschaffen voor zwangere
vrouwen in afgelegen gebieden waar geen elektriciteit beschikbaar is of waar die regelmatig uitvalt.
Zij kunnen via een speciale App hulp inroepen bij problemen bij een bevalling en de arts kan via
GPS zien waar zij zich bevindt. De solar-lamp geeft goed licht en vervangt de kerosine-lamp. In het
ziekenhuis van de Medical Specialist Foundation ABII in Bamenda is inmiddels een ambulance
aanwezig.
—–
Evaluatie van het pilot-project voor gezinnen met een kind met een beperking in april 2022:
Tijdens een14-daags bezoek van dr. Patrick Okwen en de projectmanager Nain Nuh in Epe is het
project geëvalueerd. Besloten is dat het project met de deelnemende 30 gezinnen wordt voortgezet.
Het blijkt een groot succes te zijn. Veel gezinnen vragen om mee te mogen doen.
Als meer financiering kan worden gevonden wordt het project uitgebreid

Bestuur.

Voorzitter: de heer Ben van Rangelrooij
Secretaris: mevrouw Gerdy Weustink-Mathu
Penningmeester: mevrouw Gonnie Walrecht

Eindredactie nieuwsbrieven: Betty Smit

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting WAKKA Foundation is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

 

U als donateur en/of begunstigde heeft er belang bij inzicht te hebben in ons functioneren.
Daarom publiceren we op deze pagina belangrijke informatie.

Stichting WAKKA Foundation is een stichting die contacten opbouwt en onderhoudt met de achterban, die gelden werft, de bestedingen controleert en daar verantwoording over aflegt.

Stichting WAKKA Foundation kent een bestuur en wordt gecontroleerd door een accountant.

 

Officiële naam

Stichting WAKKA Foundation
KVK nummer: 68776993
RSIN nummer: 857587328
IBAN: NL04 RABO 0321370295
BIC: RABONL2U
ANBI erkenning en algemeen nut beogende instelling.

Bezoek- en postadres:
Stichting WAKKA Foundation,
Lyra 63
3328 NH Dordrecht
E-mail: info@stichting-wakka-foundation.nl

Privacy verklaring

Voor Stichting Wakka Foundation is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Stichting Wakka Foundation bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

E-mail
Als u ons een e-mail stuurt, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij de achterban willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken.
Het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden GEEN algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Websites of Multi-media van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of Multi-media van derden, zoals Facebook, die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact informatie

Stichting Wakka Foundation

Contactpersoon:

Gonnie Walrecht,
Lyra 63, 3328 NH Dordrecht
T: +31 648927016
E: info@stichting-wakka-foundation.nl
I: stichting-wakka-foundation.nl

KvK-nummer: 68776993
Datum: 17 mei 2017
RSIN-nummer: 857587328
IBAN: NL04 RABO 0321370295
BIC: RABONL2U
ANBI erkenning en is een algemeen nut beogende instelling.