Inleiding

De Stichting Wakka Foundation is op 10 mei 2017 opgericht. Het project Wakka bestaat al sedert 2009 en was ondergebracht bij de Stichting Dordrecht-Bamenda (Stedenband). Na een bestuurswisseling is besloten dat het project Wakka beter tot zijn recht komt als een aparte stichting.

De Stichting Wakka Foundation heeft de ANBI-erkenning gekregen.

Beleid en strategie

De Stichting Wakka Foundation heeft tot doel het op allerlei wijze ondersteunen van moeders met kinderen c.q. jongeren met beperkingen. In 2009 is een plan gemaakt om een tehuis, tevens advies- en trainingscentrum voor meervoudig beperkte kinderen op te zetten. Door diverse omstandigheden, waaronder een geschil over het eigendomsrecht van het land en problemen met de exploitatie is het gebouw slechts voor driekwart af. Daar het landprobleem binnenkort is opgelost is de Stichting Wakka Foundation voornemens het gebouw af te maken. De Traditional Council van Bali-Njonga zoekt er nu een doelgerichte bestemming voor in de vorm van een zelfstandige NGO.

De Stichting Wakka Foundation ondersteunt tevens een non- profit NGO MOGGA genaamd, in 2015 opgericht door moeders met meervoudig beperkte kinderen in Bamenda en Bali-Njonga. Het doel van deze groep is elkaar bij te staan en het welzijn van deze kinderen te bevorderen. Deze moeders staan er alleen voor daar in bijna alle gevallen de vader zich terugtrekt.

Doelgroep in het algemeen

Moeders met kinderen c.q. jongeren met handicaps, mentaal en/of fysiek, die hulp nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen.

Contact informatie

Stichting Wakka Foundation

Contactpersoon:

Gonnie Walrecht,
Lyra 63, 3328 NH Dordrecht
T: +31 648927016
E: info@stichting-wakka-foundation.nl
I: stichting-wakka-foundation.nl

KvK-nummer: 68776993
Datum: 17 mei 2017
RSIN-nummer: 857587328
IBAN: NL04 RABO 0321370295
BIC: RABONL2U
ANBI erkenning en is een algemeen nut beogende instelling.

Activiteiten en werkzaamheden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van informatie en advies. De Stichting stimuleert moeders hun kinderen met fysieke handicaps te laten onderzoeken bij het Revalidatiecentrum Sajocah in Bafut en een evt. operatie in het hospitaal in Njinikom mogelijk te maken. De Stichting kan in de kosten daarvoor bijdragen.

b. het verschaffen van gelden. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van hulpmiddelen, zoals een aangepaste rolstoel.

c. in het algemeen het verlenen van financiële ondersteuning. Door het Wakka-gebouw voor een NGO geschikt te maken. Het ter beschikking stellen van o.a. micro-kredieten voor het opzetten van projecten, bijvoorbeeld de door de NGO MOGGA opgezette projecten: het opfokken van jonge dieren, zoals kuikens en cane-rats voor de verkoop. De kinderen c.q. jongeren kunnen daarbij een taak toebedeeld krijgen.

Door het geven van hulp aan meervoudig beperkte kinderen c.q. jongeren bevorderen dat deze groep meer zichtbaar wordt bij de bevolking en overheidsinstanties, zodat ze een plek krijgen in de samenleving.
Uit bijgeloof wordt een handicap veelal gezien als een straf van de goden en de persoon zelf als een tovenaar of heks.

De gelden worden bijeengebracht door bijdragen van vaste donateurs en sponsors; door fondsenwervende activiteiten; het organiseren van markten, waarbij producten en kunstvoorwerpen worden verkocht en door diverse ad hoc acties, zoals bijv. flessenbonnen actie. Tevens is er een maandelijkse kassabonnenactie van de Jumbo, waarbij de Jumbo een 0,5% van de totale waarde van de gespaarde kassabonnen naar de stichting overmaakt.

Bestuur.

Voorzitter: de heer Ben van Rangelrooij
Secretaris: mevrouw Gerdy Weustink-Mathu
Penningmeester: mevrouw Gonnie Walrecht

Eindredactie nieuwsbrieven: Betty Smit

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting WAKKA Foundation is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

 

U als donateur en/of begunstigde heeft er belang bij inzicht te hebben in ons functioneren.
Daarom publiceren we op deze pagina belangrijke informatie.

Stichting WAKKA Foundation is een stichting die contacten opbouwt en onderhoudt met de achterban, die gelden werft, de bestedingen controleert en daar verantwoording over aflegt.

Stichting WAKKA Foundation kent een bestuur en wordt gecontroleerd door een accountant.

 

Officiële naam

Stichting WAKKA Foundation
KVK nummer: 68776993
RSIN nummer: 857587328
IBAN: NL04 RABO 0321370295
BIC: RABONL2U
ANBI erkenning en algemeen nut beogende instelling.

Bezoek- en postadres:
Stichting WAKKA Foundation,
Lyra 63
3328 NH Dordrecht
E-mail: info@stichting-wakka-foundation.nl

Privacy verklaring

Voor Stichting Wakka Foundation is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Stichting Wakka Foundation bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

E-mail
Als u ons een e-mail stuurt, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij de achterban willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken.
Het adressenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden GEEN algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Websites of Multi-media van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of Multi-media van derden, zoals Facebook, die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.